سایت مرکز فقهی


آیات فقه پزشکی


سال نشر: 
1399
زبان: 
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه پزشکی
شابک: 
978-600-388-144-0
حجم صفحات: 
416
نوبت چاپ: 
اول
 • معرفی اثر: 

  بی‌گمان قرآن کریم ناب‌ترین، محکم‌ترین و اعجاب‌انگیزترین متن آسمانی است که خدای متعال برای هدایت انسان فرو فرستاده است (هدی للناس)؛ بنابراین باید جامع همه مسائل و موضوعات دربرگیرنده هدایت بشر باشد و یکی از عرصه‌های مهم قرآن، تبيين احکام فقهي در موضوعات گوناگون است. بر اين اساس بخشی از آیات به صورت عام یا خاص در زمینه فقه پزشکی است، که بايد بررسي و احکام پزشکي از آنها استنباط شود (سؤال پژوهش). با توجه به جامعیت قرآن، آيات بسياري را مي‌توان يافت که در استنباط احکام پزشکي تأثيرگذارند و وظيفه مکلّف را تعيين مي‌کنند (فرضیه). بررسی این مسئله و فرضیه با تفسیر آیات مرتبط با قواعد و موضوعات فقه پزشکی با رویکرد اجتهادی و استنباطی صورت می‌گیرد و با تحلیل و بهره‌گیری از دیدگاه فقیهان و استناد آنان به این دست آيات انجام می‌شود (روش)؛ با این نیت و هدف که آيات فقه پزشکي، استخراج و چگونگی دلالت آنها به تصویر کشیده شود (هدف). براین‌اساس روشن می‌شود آیات بسیاری را به صورت دسته‌بندی یا تک‌آیه می‌توان یافت که احکام فقه پزشکی از آنها استنباط می‌شود و درنتیجه با استنباط احکام پزشکی از آیات الهی می‌توان گامی نوین در این عرصه برداشت (یافته‌ها).

 • فهرست مطالب: 

  فهرست مطالب
  مقدمه    25
  تعریف آیات‌الاحکام    27
  تعریف فقه پزشکی    27
  تعریف آیات فقه پزشکی    28
  روش پژوهش و تحقیق    28
  فصل اول: آيـه اعتـدا    31
  آیه اعتدا    31
  تفسير آیه    31
  استدلال به آیه اعتدا در احکام فقهی    35
  نتایج کاربردی آيه در فقه    38
  برخي موارد کاربردي آيه در فقه پزشکي    44
  فصل دوم: آيه نفي سبيل    49
  آیه نفی سبیل    49
  شأن نزول    49
  تفسیر آیه    50
  بررسی دلالت فقهی آیه و تحقق احسان    52
  نقش قصد در تحقق احسان    55
  ديدگاه برگزيده    56
  کاربرد آیه احسان در فقه پزشکی    57
  رابطه احسان با قتل از روي ترحم و حکم انتحار    61
  فصل سوم: آيات نفي حرج    63
  آيات نفی حرج    63
  آیه اول    63
  تفسیر آیه    64
  آیه دوم    65
  تفسیر آیه    65
  آيه سوم    68
  تفسیر آیه    68
  کاربرد آیات نفی حرج در تبیین احکام فقه پزشکی    69
  فصل چهارم: آيات ضرر و اضرار    75
  آيات اضرار    75
  آیه اول    75
  احكام فقهى آيه    76
  وجوب یا استحباب شیر دادن مادر به فرزند    76
  مدت زمان شیردهی به کودک    77
  شير تمام و كمال    77
  مزد شيرده بر عهدۀ پدر    78
  وجوب اجرت بر طفل    80
  تراضی به مدت کمتر    81
  جمع‌بندي و ديدگاه برگزيده    83
  آیه دوم    85
  تفسیر آیه    85
  آیه سوم    85
  آیه چهارم    87
  شأن نزول    87
  آيه پنجم    88
  تفسیر آيه    88
  آیه ششم    90
  تفسیر آیه    90
  آیه هفتم    93
  کاربرد آیات اضرار در فقه پزشکی    95
  فصل پنجم: آیات اضطرار    101
  آيات اضطرار    101
  آيه اول    101
  تفسیر آیه    101
  آيه دوم    105
  تفسیر آیه    106
  آیه سوم    107
  آیه چهارم    108
  آيات اضطرار مستند قاعده اضطرار    109
  کاربرد اضطرار در فقه پزشکی    111
  ضرورت و اضطرار در تنظيم خانواده و زايمان    112
  تشريح بدن مسلمان    113
  سقط جنين    113
  اضطرار در مراجعه به پزشک غیر هم‌جنس    114
  تبیين ضرورت و اضطرار در معاينه و درمان    115
  اضطرار به ترمیم بکارت    118
  اضطرار به درمان توسط غیرمماثل    118
  اضطرار در پیوند اعض    119
  اضطرار به تغییر جنسیت    119
  اضطرار و ملازمات حرام    120
  فصل ششم: آيات شراء    123
  آيات شراء    123
  آيه اول    123
  تفسیر آیه    124
  آيه دوم    126
  شأن نزول‏    126
  تفسیر آيه    127
  کاربرد آيه در فقه پزشکی    128
  آیه سوم    129
  تفسیر و تبیین معنای اشتراء    129
  کاربرد آیات اشتراء در فقه پزشکی    130
  فصل هفتم: آيات مالکيت    131
  آیات مالکیت    131
  آیه اول    131
  تفسیر آیه    131
  کاربرد آیه در فقه پزشکی    134
  فصل هشتم: آيه اعانت    137
  آيه اعانت بر اثم    137
  ملاک صدق اعانه از نظرگاه فقیهان    137
  ديدگاه نخست: كافي بودن صرف علم و اطلاع معاون از قصد مباشر    138
  ديدگاه دوم: ضروري بودن قصد مجرمانه (سوء‌نيت)    139
  ديدگاه سوم: كافي بودن قصد اعانت يا صدق عرفي آن    140
  ديدگاه چهارم: ديدگاه تفصيل بين مقدمات نزديك و دور    141
  ديدگاه پنجم: تحقق نتيجه در خارج    143
  فصل نهم: آيه اهلاک نسل    145
  آیه اهلاک نسل    145
  تفسیر آیه    145
  موارد بهره‌گیری از آیه در فقه پزشکی    147
  فصل دهم: آيه تهلکه    149
  آيه تهلکه    149
  تفسیر آیه    149
  موارد کاربرد آيه تهلکه در فقه پزشکی    152
  فصل یازدهم: آيات تغيير خلق الله    157
  آیات تغییر خلق الله    157
  تفسیر آیه    157
  واکاوي معنای تغییر خلق الله    160
  تبیین مفهوم «بتک»    164
  نقد و بررسي دو ديدگاه فوق    165
  کاربرد آيه تغییر در فقه پزشکی    170
  فصل دوازدهم: ٱيات نهي از قتل نفس    175
  آيات نهي از قتل نفس    175
  آيه اول    175
  تفسیر آيه    175
  کاربرد آيه در فقه پزشکی    177
  آیه دوم    179
  آيه سوم    179
  تفسیر آیه    180
  آيه چهارم    181
  تفسیر آیه    181
  آیه پنجم    186
  شان نزول‏    187
  تفسیر آیه    188
  ویژگی‌ِ مقتول‏    190
  مقدار ديه‏    191
  آيه ششم    193
  شأن نزول‏    194
  تفسیر آيه    194
  معناى قتل عمد    195
  كيفر قتل عمد    196
  کاربرد حرمت قتل نفس در فقه پزشکی    198
  فصل سیزدهم: آيات تحريم ميته و خون    203
  آيات تحریم میته و خون    203
  تفسیر آیه    203
  نقد و بررسی دلالت آیه بر حرمت استفاده از خون و اعضای بدن    210
  کاربرد آیه در فقه پزشکی    212
  فصل چهاردهم: آيات زوجيت    215
  آيات بیانگر زوجیت    215
  آيه اول    215
  آيه دوم    217
  تفسیر آیه    217
  آیه سوم    219
  تفسیر آیه    219
  آيه چهارم    219
  تفسیر آیه    220
  آیه پنجم    221
  آیه ششم    221
  کاربرد آيات زوجیت در فقه پزشکی    222
  پاسخ استدلال به آیات زوجیت در تحریم شبیه‌سازی    223
  فصل پانزدهم: آيات حفظ فرج    225
  آيات لزوم حفظ فرج    225
  آيه نخست    225
  تفسیر آیه    225
  کاربرد آیه در حکم باروری پزشکی    227
  آيه دوم    233
  تفسیر آیه    233
  نقد و بررسی کاربرد آیه در فقه پزشکی    236
  نقد استدلال به آیه    237
  آيه سوم    241
  شأن نزول    242
  تفسیر آیه    242
  تقریب استدلال به آيه در فقه پزشکی    245
  نقد و بررسي استدلال ياد‌شده    246
  آيه چهارم    247
  شأن نزول    247
  تفسیر آیه    248
  استدلال به آیات در فقه پزشکی    250
  فصل شانزدهم: آيات بکارت    257
  آیات ملاک بکارت    257
  آیه اول    257
  تفسیر آیه    257
  آيه دوم    259
  تفسیر آیه    259
  آيه سوم    260
  تفسیر آيه    261
  کاربرد آيات در فقه پزشکی    261
  انحصار زوال بکارت به دخول با استدلال به آیات    261
  نقد استدلال به آيات    262
  فصل هفدهم: آيات رازداري و افشاي راز    265
  آيات رازداری و افشای راز    265
  آیات اول    265
  شأن نزول آیه    266
  1. دیدگاه اول: ماجرای ماریه قبطیه    266
  2. دیدگاه دوم    267
  تفسیر آیه    268
  کاربرد آیه در فقه پزشکی    270
  آیه دوم    271
  شأن نزول    272
  تفسیر آيه    273
  خیانت در امانت    275
  کاربرد خیانت و امانت در امور معنوی و غیرمادی    277
  تطبیق آیه وجوب امانت‌داری بر افشای اسرار بیماران    281
  آیه سوم    281
  تفسیر آيه    281
  آیه چهارم: آيه حرمت غیبت    283
  شأن نزول    283
  تفسیر آیه    284
  معنای لغوی و اصطلاحی واژه غیبت    285
  مفهوم‌شناسی غیبت در کلام فقیهان    286
  قیود لازم در تحقق عنوان غیبت    287
  مقایسه دیدگاه‌ه    287
  تصویر موضوع افشای اسرار بیماران بر اساس ارکان غیبت    288
  1. قصد انتقاص    288
  2. عیب و نقصان بودن    290
  3. ناراحت شدن مغتاب از بیان عیوب    292
  4. مخفی بودن    294
  دیدگاه امام خمینی(قدس‌سره) درباره مستور بودن عیب    296
  1. بیماری‌های مخفی و پنهان    297
  2. بیماری‌های ظاهر و آشکار    298
  جمع‌بندي    299
  فصل هجدهم: آيات نسب    301
  آيات نسب    301
  آیه اول    301
  تفسیر آیه    301
  تقریب استدلال به آیه در فقه پزشکی    303
  نقد استدلال    304
  آیه دوم    307
  آيه سوم    307
  تقریب استدلال به دو آيه اخیر در فقه پزشکی    308
  آیه چهارم    311
  تفسیر آیه    311
  تقریب رابطه آیه با نسب    314
  آیه پنجم    314
  تفسیر آیه    314
  آیه ششم    315
  تفسیر آيه    315
  آیه هفتم    316
  تفسیر آیه    317
  آیه هشتم    319
  شأن نزول    319
  تفسیر آيه    320
  آیه نهم    321
  تفسیر آيه    321
  آيه دهم    322
  تفسیر آیه    322
  آیه یازدهم    324
  تفسیر آیه    324
  آیه دوازدهم    325
  تفسیر آیه    325
  تقریب استدلال به آیات فوق در نسب    326
  فصل نوزدهم: آيات جنين‌شناسي    329
  آیه اول    329
  تفسیر آیه    330
  آیه دوم    332
  آيه سوم    332
  آيه چهارم    332
  آیه پنجم    333
  آیه ششم    333
  آيه هفتم    333
  آیه هشتم    334
  تفسیر آیه    334
  آیه نهم    335
  آیه دهم    335
  آیه یازدهم    336
  هفت مرحله تکاملی جنین در آیات قرآن    336
  مرحله اول: نطفه    336
  مرحله دوم: علقه    338
  مرحله سوم: مضغه    339
  مرحله چهارم: عظام (پیدایش استخوان)    341
  مرحله پنجم: لحم    342
  مرحله ششم: دمیدن روح    342
  مرحله‌ هفتم: تولد    344
  احکام مرتبط با جنین در فقه پزشکی    345
  حق حيات جنين    345
  ارث و وصيت براي جنين    346
  انتقال جنين    347
  اقسام انتقال جنین    349
  نفقه جنين    349
  تأثیر پیش از دمیدن و پس از دمیدن روح در حکم اسقاط جنین    351
  سؤال مشترک از مراجع تقلید درباره دیه سقط جنین در مراحل گوناگون    352
  فصل بیستم: آيات مرتبط با خنثي    357
  آیات مربوط به خنثی    357
  آیه اول    357
  تفسیر آيه    357
  آیه دوم    359
  تفسیر آيه    359
  موارد بهره‌گیری از آیه در فقه پزشکی    360
  خاتمه: نتيجه‌گيري    365
  فهرست‌ه    375
  فهرست آیات    377
  فهرست روایات    395
  فهرست کتاب‌ها    397
  فهرست اعلام    399
  فهرست منابع و مآخذ    405

 • مقدمه: 

  سپاس و ستايش بي‌اندازه مخصوص خداوندی است که نام او راحت روح است و يادش درمان هر دردي؛ پروردگاري كه دلالت كرد ما را بر شاهراه نجات، و هدايت نمود به سوي آن‌چه موجب علوّ درجات است و درود بيكران بر اشرف مخلوقات و برتر اهل آسمان‌ها و زمين، خاتم رسولان، گشاينده درهاي بسته و آشكاركننده حق با برهان، محمّد مصطفي(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و خاندان پاك و گرامي‌اش.

  بي‌گمان، دانش چراغ راه سعادت، والايي و رفعت آدمي است و افروختن آن نيازمند كاوش‌هاي پياپي پژوهشگراني است كه دل در گرو آگاهي انسان و توانمندسازي وي دارند. بديهي است اين مهم بدون شناخت ابزارها و مهارت‌هاي لازم امكان‌پذير نيست. در كنار اين مهارت‌ها و ابزارها، شناخت مسائل، دغدغه‌ها و نيازهاي دانشي در دستيابى به انديشه‌ها و افكار جديد از ضروريات تحقيق و پژوهش است كه گاه پيش‌بردن مطالعات بدون بهره‌جُستن از آنها دشوار است.

  پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت دین در زندگی اجتماعی، افق‌هاي جديدي فراروي دانش فقه که عهده‌دار ارائه دستورالعمل زندگی است، گشوده شد. دانش فقه از انزواي حوزه فردي خارج و به عرصه فقه اجتماعي وارد شد. بی‌گمان، فقه ـ به عنوان تجلی عینی دستورهاي شریعت ـ ظرفیت پاسخگویی به نیازهای فردی، اجتماعی و حاکمیتی را در قالب فقه‌های تخصصی دارد. ازجمله فقه‌های تخصصی، «فقه پزشكي» است كه دانشوران اين حوزه به فراخور نيازهاي هر عصر و زمان به بررسي، شناخت دقیق عناوين و موضوعات پیش‌روی فقه‌پژوهان در اين عرصه پرداخته‌اند.

  مرکز فقهی ائمّه اطهار(علیهم‌السلام) که به اهتمام مرجع فقید شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس‌سره) در سال 1376 بنیان نهاده شد و هم‌اكنون تحت هدایت هوشمندانه و مدبّرانه خلف صالح آن فقيه فقید، حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی ـ دام ظلّه الشريف ـ قرار دارد، رسالت اصلی خود را فراهم آوردن بستر مناسب براي تولید دانش در عرصه فقه و علوم وابسته به آن و تربیت پژوهشگران توانمندی می‌داند که بتوانند با نگارش آثار علمی روزآمد و کارآمد، به معرفی اندیشه اهل‌بیت عصمت و طهارت(علیهم‌السلام) و دفاع از مرزهای دانش اسلامی بپردازند.

  گروه فقه پزشكي معاونت پژوهش مرکز فقهی ائمّه اطهار(علیهم‌السلام) در راستای استفاده بهینه پژوهشگران، زيرساخت‌هاي متون درسي و آموزشي و سازوكارهاي ارتقاي دانش فقه پزشكي، به جذب و تهيه طرح‌هاي پژوهشي اقدام كرده كه ازجمله آنها، «آيات فقه پزشكي» است. بي‌گمان، قرآن كريم

  ـ به سبب تحريف‌ناپذيري ـ به عنوان آخرين پيام الهي و كتاب هدايت به عرصه‌هاي گوناگون زندگي بشر توجه كرده و از منابع مهم استنباطِ احکام فقهی به شمار مي‌رود. بنابراين پژوهشگر عرصه فقه در هر گام ـ پیش از هر دلیل و مستندی ـ باید به قرآن كريم رجوع کند و بکوشد ریشه حکم شرعی را از آیات الهی استخراج و استنباط کند.

  پژوهش حاضر که به همت محقق ارجمند، حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر محمّدعلي قاسمي ـ زيد عزّه ـ نگاشته شده، تلاشی است در تبيين، تفسير و توضيح آیاتی از قرآن كريم که حکم و وظیفه مکّف را درباره مسائل مرتبط با پزشکی و امور مرتبط به آن بیان می‌کند. نويسنده در تبیین کاربرد و استدلال به آیات قرآن كريم در عرصه فقه پزشکی دو نکته را مد نظر قرار داده است؛ یکی اینکه چه کسانی به آیه استدلال کرده‌اند یا استدلال به آیه را تبیین نموده و به نقد و بررسی آن پرداخته‌اند یا با توجه به مضمون آیه، فتوا داده یا دست‌کم امکان و احتمال استدلال به آیه را بیان كرده‌اند. دوم اينكه در صورت نیاز، به بررسی و نقد استدلال‌های یادشده به آيات پرداخته است.

  شايان ذكر است حضرت آيت‌الله آقاي حاج شيخ محمدجواد فاضل لنكراني ـ دام ظلّه الوارف ـ اين نوشتار را ملاحظه كرده و نكات دقيق و ارزشمندي ذيل آيات گوناگون يادآور شده و بر اتقان و غناي اثر افزوده است كه نويسنده ديدگاه‌هاي ايشان را نيز در متن تحقيق گنجانده است.

  اكنون كه به ياري خداوند والا، اثر حاضر آماده عرضه به انديشه‌ورزان و پژوهشگران شده، ضمن سپاس و ستايش به درگاه ايزد منّان و آرزوي علوّ درجات براي مؤسس معظّم مركز، از حمايت‌هاي رئيس مكرّم و تمامي عزيزاني كه در به ثمر رسيدن اين اثر، معاونت پژوهشي را ياري رساندند، به ويژه محقق محترم و مدير ارجمند مركز حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمدرضا فاضل كاشاني ـ دامت افاضاته ـ تقدير و تشكر مي‌شود. اميد آن‌كه تلاش‌هاي علمي صورت‌گرفته زمينه‌ساز رشد و تعالي جامعه اسلامي و چراغي فراراه جويندگان طريق دانش و معرفت باشد.

  سيدجواد حسيني‌خواه
  معاون پژوهشي مركز فقهي ائمّه اطهار(علیهم‌السلام)
  خرداد 1399ش / شوال 1441ق

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.