سایت مرکز فقهی


اصول صدرجلد سوم


ترجمه، شرح و تحقیق کتاب بحوث فی علم الاصول
مترجم: 
حسن مهدوی
سال نشر: 
1398
زبان: 
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه و اصول
شابک: 
978-600-388-122-8
قطع: 
وزیری (سلفونی)
حجم صفحات: 
680
نوبت چاپ: 
اول
 • معرفی اثر: 

  مقدّمه جلد سوم (مترجم)
  در كتاب حاضر، مباحث لفظى به دو بخش تحليلى و لغوى تقسيم شده‌اند. در جلد اوّل، به مباحث لفظى تحليلى ـ كه درباره معانى حروف و هيئت‌ها بودند ـ پرداخته شد و از گفتارهاى لفظى لغوى نيز بحث مشتق بررسى گرديد. اكنون در اين جلد، بحث ديگرى از بحث‌هاى لفظى لغوى بررسى مى‌گردد.

  گفتنى است در اين جلد، مقرّر محترم، آية الله‌ سيّد محمود هاشمى شاهرودى ـ حفظه الله‌ ـ در برخى از موارد، حاشيه‌هايى بر بيان شهيد صدر(قدس سرّه) دارند كه با توجّه به ذكر آنها در كتاب الأضواء و الآراء و تقريرات درس خارج ايشان، از ترجمه آنها مگر در برخى از موارد خاص، خوددارى كرده‌ام.

  حسن مهدوى
  مرداد ماه 1393

 • فهرست مطالب: 
  بخش پنجم: گفتارهای مربوط به نواهی 5
  فصل اوّل: دلالت‌هاى صيغه نهى 7
  گفتار اوّل: مدلول صيغه نهى 9
  ديدگاه اوّل 9
  ديدگاه دوم 12
  ديدگاه سوم (ديدگاه برگزيده) 13
  گفتار دوم: دلالت نهى بر استغراق 17
  ديدگاه سيّد استاد 18
  نقد ديدگاه استاد 20
  ديدگاه برگزيده 21
  گفتار سوم: تفاوت امر و نهى 25
  تفاوت ميان امتثال امر و امتثال نهى 26
  گفتار چهارم: تنبيهات 29
  تنبيه اوّل: ثبوت ويژگی‌هاى نهى طبق همه معانى 29
  تنبيه دوم: نهى از جامع انتزاعى 30
  فصل دوم: اجتماع امر و نهى 31
  گفتار اوّل: بررسى جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى در عنوان واحد 33
  مطلب اوّل: تبيين محلّ نزاع 33
  مطلب دوم: انواع تغاير ميان دو عنوان 34
  مطلب سوم: علت استحاله اجتماع امر و نهى در عنوان واحد 35
  بررسى بيان‌هاى سه‌گانه هنگام تغاير عنوان 37
  بررسى نخستين قسم تغاير 37
  تعلّق حبّ استقلالى و بغض ضمنى به يك شى‏ء 38
  بررسى دومين قسم تغاير 44
  جريان ادلّه امتناع در قسم دوم 53
  سه ملاك براى جواز اجتماع 55
  شرايط جواز اجتماع بر اساس ملاك دوم 57
  بحث صغروى در مورد ملاك سوم 59
  گفتار دوم: تطبيق معروف اجتماع امر و نهى 69
  گفتار سوم: تنبيهـات 75
  تنبيه اوّل: اصولى بودن مسئله اجتماع 75
  تنبيه دوم: شمول بحث نسبت به امكان و امتناع عقلى و عرفى 78
  تنبيه سوم: تفاوت ميان مسئله اجتماع با مسئله نهى از عبادت 79
  تنبيه چهارم: رابطه مسئله اجتماع با مسئله تعلّق امر به طبايع 84
  تنبيه پنجم: آيا محلّ اجتماع بايد داراى ملاك باشد؟ 88
  جهت اوّل: اصل شرطيّت ملاك 88
  جهت دوم: اثبات فعليّت هر دو ملاك در مورد اجتماع 92
  جهت سوم: تفاوت تزاحم ملاكى با تزاحم امتثالى 97
  تنبيه ششم: تصحيح نماز در مغصوب 103
  تنبيه هفتم: تقديم دليل نهى بر دليل امر بنا بر امتناع 115
  تنبيه هشتم: كراهت در عبادات 118
  يك. عبادت مكروهى كه بدل دارد 119
  دو. عبادت مكروهى كه بدل ندارد 123
  تنبيه نهم: سقوط حرمت با قطع نظر از امر 126
  مقام اوّل: نماز اضطرارى در شى‏ء غصبى بدون سوء اختيار 126
  بررسى كبراى سقوط تكليف هنگام اضطرار 126
  بررسى صغراى سقوط تكليف هنگام اضطرار 131
  مقام دوم: نماز اضطرارى در شى‏ء غصبى با سوء اختيار 133
  تنبيه دهم: اختلاف مأمورٌبه با منهىٌ عنه در اضافه 149
  فصل سوم: آيا نهى از شى‏ء، مقتضى فساد است؟ 153
  گفتار اوّل: نهى از عبادت 155
  اقسام نهى تحريمى و نوع اقتضاى آنه 156
  برهان‏هاى موجود براى اثبات اقتض 158
  تنبيه اوّل 170
  تنبيه دوم 172
  تنبيه سوم 174
  تنبيه چهارم 175
  گفتار دوم: نهى از معاملات 177
  مطلب اوّل: مقتضاى قاعده در اين مسئله 177
  مطلب دوم: ثبوت دليل شرعى بر اثبات بطلان 186
  بخش ششم: گفتارهاى مربوط به مفاهيم 195
  فصل اوّل: تعريف مفهوم 197
  فصل دوم: ضابطه دلالت بر مفهوم 203
  فصل سوم: مفهوم شرط 213
  گفتار اوّل: مفاد جمله شرطيّه 217
  مطلب اوّل: مفاد ادات شرط 217
  مطلب دوم: دلالت ادات شرط بر ربط ميان دو مدلول تصوّرى نه تصديقى 222
  مطلب سوم: مدلول تصوّرىِ هيئت جزا معلّق است يا مدلول تصوّرى مادّه جزا؟ 229
  گفتار دوم: بررسى ركن اوّل ضابطه مفهوم 233
  ديدگاه برگزيده 242
  تنبيه اوّل: بررسى جملات شرطيّه‌اى كه محقّق موضوع‌اند 250
  تنبيه دوم: دلالت مفهوم بر نفى «مطلق الوجوب» 253
  تنبيه سوم: دلالت مفهوم بر عموميّت انتفا يا انتفاى عموم؟ 257
  تنبيه چهارم: گستره مفهوم، هنگام وحدت شرط و تعدّد جز 260
  تنبيه پنجم: تقييد امر در قالب غير شرطى 262
  تنبيه ششم: موضوع قرار گرفتن ادات شرط 264
  تنبيه هفتم: تعدّد شرط و وحدت جزا در دو جمله شرطيّه 265
  تنبيه هشتم: تداخل اسباب و مسبّبات، هنگام وحدت جزا و تعدّد شرط 276
  مسئله اوّل: تداخل اسباب 281
  مسئله دوم: تداخل مسبّبات (مرحله امتثال) 284
  فصل چهارم: ساير مفاهيم 287
  گفتار اوّل: مفهوم وصف 289
  مفهوم‏گيرى بر اساس مدلول تصوّرى 291
  مفهوم‌گيرى بر اساس مدلول تصديقى 293
  ديدگاه محقّق عراقى 296
  ديدگاه محقّق نائينى 304
  ديدگاه محقّق اصفهانى 305
  گفتار دوم: مفهوم غايت 309
  گفتار سوم: مفهوم استثن 313
  گفتار چهارم: مفهوم حصر 317
  بخش هفتم: گفتارهاى مربوط به عام و خاص 319
  فصل اوّل: عـام 321
  گفتار اوّل: مفهوم عموم 323
  مطلب اوّل: انواع استيعاب 323
  مطلب دوم: مراد از استيعاب مفهوم 324
  مطلب سوم: اقسام عموم 327
  مطلب چهارم: اسم‌هاى عدد 330
  مطلب پنجم: دخول واژه «كلّ» بر نكره و معرفه 331
  گفتار دوم: ادات عموم 335
  مطلب اوّل: اسم‏هاى عموم 335
  سخن سيّد استاد در نقد ديدگاه اوّل 336
  سخن محقّق اصفهانى در نقد ديدگاه اوّل 338
  سخن دوم سيّد استاد در نقد ديدگاه اوّل 339
  سخن برگزيده در نقد ديدگاه اوّل 340
  دليل ديدگاه اوّل 345
  ابطال دليل ديدگاه اوّل 346
  مدلول واژه «كلّ»، استغراقيّت است يا مجموعيت؟ 351
  مطلب دوم: جمع مُحلّى به لام 353
  مسئله اوّل: تصوير دلالت جمع محلّى به لام بر عموم در مقام ثبوت 353
  مسئله دوم: دلالت جمع محلّى به لام بر عموم در مقام اثبات 357
  1. مناقشه سيّد استاد در ديدگاه اوّل 362
  2. مناقشه صاحب كفايه در ديدگاه دوم 363
  3. مناقشه در اصل دلالت جمع محلّى به لام 364
  مسئله سوم: عمومى كه از جمع محلّى به لام استفاده می‌شود 379
  مطلب سوم: نكره در سياق نفى يا نهى 380
  فصل دوم: تخصـيص 383
  گفتار اوّل: حجّيت عام در غير مورد تخصيص 385
  مطلب اوّل: چگونه عام می‌تواند در افراد باقی‌مانده حجّت باشد؟ 387
  روش اوّل: بازگرداندن تخصيص به تخصّص 387
  روش دوم: استفاده از ظهور تصديقى استعمالى 390
  روش سوم: مراد ضمنى بودنِ افراد باقی‌مانده 406
  مقايسه روش سوم با روش دوم 410
  مطلب دوم: برآيند نهايى اين گفتگو 414
  مطلب سوم: تخصيص جمله‌هاى خبرى 417
  گفتار دوم: حجّيت عام در جايى كه مخصّص، مجمل است 419
  مطلب اوّل: اجمال مفهومى در مخصّص 421
  فرع اوّل: مخصّص متّصل مردّد بين اقل و اكثر 421
  فرع دوم: مخصّص متّصل مردّد بين متباينين 425
  فرع سوم: مخصّص منفصل مردّد بين اقل و اكثر 435
  فرع چهارم: مخصّص منفصل مردّد بين متباينين 439
  تنبيهات مطلب اوّل 441
  تنبيه اوّل 441
  تنبيه دوم 443
  تنبيه سوم 446
  مطلب دوم: اجمال مصداقى مخصّص 448
  جواز تمسّك به عام در شبهه مصداقى در دو حالت 469
  سخن شيخ اعظم انصارى 471
  فصل سوم: پيوست‏ه 473
  پيوست اوّل: جايگزين كردن استصحاب عدم ازلى به جاى عام 473
  ديدگاه دانشمندان اصولى 474
  بررسى سخن اوّل محقّق نائينى 478
  معانى نعتيت 481
  بررسى سخن دوم محقّق نائينى 498
  نقد سخن دوم محقّق نائينى 500
  بررسى ديدگاه محقّق عراقى 502
  پيوست دوم: دوران امر ميان عام و استصحاب حكم مخصّص 509
  پيوست سوم: تمسّك به عام براى نفى تخصيص و اثبات تخصّص 512
  ديدگاه صاحب كفايه 514
  ديدگاه محقّق عراقى 514
  پيوست چهارم: وجوب جستجوى مخصّص پيش از تمسّك به عام 519
  مسئله اوّل: اصل وجوب جستجو 519
  مسئله دوم: مقدار جستجوى لازم 531
  پيوست پنجم: شمول خطاب نسبت به غير مشافهان 532
  پيوست ششم: بازگشت ضمير به بعض مدلول عام 538
  تثبيت و نقد كبر 541
  ابطال تمسّك به عام 546
  ديدگاه برگزيده 547
  تنبيه اوّل: اراده شدن مقيّد از ضميرى كه به مطلق باز می‌گردد 548
  تنبيه دوم: سخن محقّق خراسانى درباره علّت ممنوعيت رجوع به عام 553
  پيوست هفتم: تخصيص عام به وسيله مفهوم 555
  مقام اوّل: معارضه عام با مفهوم موافق 556
  امور مترتّب بر تفسير ما از مفهوم موافق 557
  انواع تعارض در موارد مفهوم موافق 558
  مقام دوم: معارضه عام با مفهوم مخالف 565
  پيوست هشتم: آمدن استثنا به دنبال جمله هاى متعدّد 571
  كلمات محقّق عراقى 575
  ديدگاه برگزيده 578
  بررسى مسئله از جهت مستثن 579
  پيوست نهم: تخصيص عامّ كتابى به وسيله خبر واحد 580
  بخش هشتم: گفتارهاى مربوط به اطلاق و تقييد 583
  فصل اوّل: اطــلاق 585
  گفتار اوّل: اسم‌هاى جنس 587
  تقسيمات ماهيت 587
  مطلب اوّل: انطباق كلّى طبيعى بر لا بشرط قسمى 591
  مطلب دوم: تطابق ماهيت مهمل با ماهيت لا بشرط قسمى 592
  مطلب سوم: معناى اسم جنس 595
  مطلب چهارم: چگونگى تقابل ثبوتى ميان مطلق و مقيّد 598
  گفتار دوم: مقدّمات حكمت 601
  ديدگاه اوّل 601
  ديدگاه دوم 606
  تطبيق ديدگاه اوّل بر مقدّمات حكمت 608
  مقدّمه اوّل: در مقام بيان بودن 609
  مقدّمه دوم: عدم وجود قرينه 610
  مقدّمه سوم: عدم قدر متيقّن در مقام تخاطب 618
  گفتار سوم: تنبيهـات 623
  تنبيه اوّل: تطبيق برخى از مطالب مشهور 623
  تنبيه دوم: عدم جريان اطلاق به لحاظ نسبت ناقص 624
  تنبيه سوم: شمولى يا بدلى بودن اطلاق 625
  تنبيه چهارم: انصراف 629
  تنبيه پنجم: تفاوت ميان اطلاق حِكمى و اطلاق مقامى 630
  حالت‌هاى اسم جنس 633
  مطلب اوّل: دخول تنوين بر اسم جنس 633
  مطلب دوم: دخول لام بر اسم جنس 636
  مطلب سوم: عَلَم شدن اسم جنس 639
  فصل دوم: تقييد 641
  گفتار اوّل: مقيِّد متّصل 643
  گفتار دوم: مقيِّـد منفصـل 649
  مطلب اوّل: موارد تنافى ميان مطلق و مقيّد 649
  مطلب دوم: تصرّف در مطلق به وسيله عدم تصرّف در مقيّد 652
  بخش نهم: گفتارهاى مربوط به مجمل و مبيّن 655
  گفتار اوّل: مجمل بالذات 659
  نوع اوّل: يك دليل مجمل در مقابل يك دليل مبيّن 659
  نوع دوم: دو دليل مجمل 662
  گفتار دوم: مجمل بالعرض 665
  فهرست منابع 668
  فهرست مطالب 671
 • مقدمه: 

  مقدّمه جلد سوم (مقرّر)
  الحمد لله‌ ربّ العالمين و الصلاة و السلام على قائد البشريّة الصالحة محمّد و على آله الميامين.

  اين، بخش دوم از مباحث علم اصول است كه سرور و مولاى بزرگ ما، شهيد اسلام، آية الله‌ العظمى سيّد صدر(قدس سرّه) آنها را تدريس نموده و در بردارنده بحث‌هاى اوامر ـ كه بخشى از مباحث دليل لفظى به شمار مى‌روند ـ است.

  خداوند سبحان، توفيق نشر اين مباحث را هنگامى به ما عنايت كرد كه استاد بزرگ ما و عمود سرفراز علم و هدايت و كسى كه با از دست دادن او ثلمه‌اى در دين و علم وارد شد و تأثير شهادتش در قلب امام عصر(عج) بسيار بزرگ و شديد بود، به شهادت رسيده و از دست رفته بود.

  من هنگام نوشتن اين مباحث، گاهى نكاتى را كه به ذهن قاصرم مى‌رسيد، يادداشت مى‌كردم تا در فرصت مناسب درباره آنها از جناب استاد نظرخواهى كنم، چنان‌كه در مباحث جلد اوّل و مباحث تعارض ادلّه اين كار را انجام دادم؛ ولى اراده خداوند سبحان، اين‌گونه شد كه ما از وجود شريف او محروم شويم و گرفتار مصيبت عظماى او گرديم كه از خداوند مسئلت مى‌كنيم به ما و همه مؤمنان توانايى تحمّل و صبر بر آن را عنايت كند. از اين رو، تصميم گرفتم خودم آن نكات را پيرايش و آنها را در حاشيه ذكر كنم؛ شايد كه پژوهشگران بتوانند از آنها استفاده كنند. توفيق من، تنها از خداوند است. بر او توكّل مى‌كنم و به او پناه مى‌برم.

  سيّد محمود هاشمى
  25 ذو القعده 1405 هجرى
  قم مقدّس

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.