سایت مرکز فقهی

اصول صدر جلد دوم

ترجمه، شرح و تحقیق کتاب بحوث فی علم الاصول
مترجم: 
حسن مهدوی
سال نشر: 
1397
زبان: 
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه و اصول
شابک: 
978-600-388-104-4
قطع: 
وزیری (سلفونی)
حجم صفحات: 
660
نوبت چاپ: 
اول
 • فهرست مطالب: 
  مقدّمه جلد دوم (مترجم) 5
  مقدّمه جلد دوم (مقرّر) 7
  بخش چهارم: گفتارهاى مربوط به اوامر 9
  فصل اوّل: دلالت‌هاى مادّه «امر» 11
  گفتار اوّل: معانى مادّه «امر» 13
  راهكار اوّل 14
  راهكار دوم 15
  گفتار دوم: دلالت مادّه «امر» بر علو و استعلا 19
  گفتار سوم: دلالت مادّه «امر» بر وجوب 21
  1. اصل دلالت «امر» بر وجوب 21
  2. منشأ دلالت امر بر وجوب 23
  دليل ديدگاه اوّل 24
  دليل ديدگاه دوم 24
  دليل ديدگاه سوم 27
  ثمره‌هاى فقهى مترتّب بر اين سه ديدگاه 33
  گفتار چهارم: دلالت مادّه «امر» بر طلب و اراده 37
  بررسى مسئله كلامى 38
  بررسى مسئله فلسفى 40
  ايجاد شدن اراده به‌خاطر وجود مصلحت در خودش 53
  يك. امكان يا عدم امكان 54
  دو. فرع فقهى 54
  فصل دوم: دلالت‌هاى صيغه امر 61
  گفتار اوّل: دلالت صيغه امر بر طلب 63
  گفتار دوم: چگونگى دلالت صيغه امر بر وجوب 71
  گفتار سوم: استعمال جمله خبرى در طلب 75
  مرحله اوّل: تفسير دلالت جمله خبرى بر طلب 75
  ديدگاه اوّل 75
  ديدگاه دوم 78
  مرحله دوم: دلالت جمله خبرى بر وجوب يا مطلق طلب 79
  گفتار چهارم: واجب تعبّدى و واجب توصّلى 83
  مطلب اوّل: سقوط واجب به‌وسيله فعل ديگران 84
  مرحله اوّل: مقتضاى اصل لفظى 84
  مرحله دوم: مقتضاى اصل عملى 86
  مطلب دوم: سقوط واجب به‌وسيله حصّه غير اختيارى 91
  مقتضاى اصل لفظى و اطلاق امر 91
  مرحله دوم: مقتضاى اصل عملى 98
  مطلب سوم: سقوط واجب به‌وسيله حصّه حرام 98
  مرحله اوّل: مقتضاى اصل لفظى 98
  مرحله دوم: مقتضاى اصل عملى 100
  مطلب چهارم: بى‌نياز بودن از قصد قربت 101
  مرحله اوّل: استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق امر 102
  مقام اوّل: استحاله اخذ قصد قربت به معناى قصد امتثال امر 103
  ديدگاه برگزيده در مورد استحاله اخذ امر 114
  مقام دوم: اخذ قصد قربت به معنايى غير از قصد امتثال امر 120
  امكان اخذ قصد محبوبيت 127
  امكان اخذ جامع بين قصدهاى گوناگون در متعلّق امر 130
  مرحله دوم: عبادى بودن واجب به معناى تعدّد امر آن 130
  مرحله سوم: جداكردن تعبّدى و توصّلى از راه غرض 137
  مرحله چهارم: ديدگاه برگزيده 138
  مقتضاى اصل در بحث تعبّدى و توصّلى 140
  مقام اوّل: مقتضاى اصل لفظى هنگام شك در تعبّديت 141
  تقريب اطلاق لفظى براى اثبات توصّليت 141
  مقام دوم: مقتضاى اصل عملى هنگام شك در تعبّديت 153
  گفتار پنجم: دلالت امر بر نفسى و تعيينى و عينى بودن وجوب 159
  مطلب اوّل: اقتضاى اطلاق امر، نسبت به نفسى يا غيرى بودن 159
  مطلب دوم: اقتضاى اطلاق امر، نسبت به تعيينى يا تخييرى بودن 164
  مطلب سوم: اقتضاى اطلاق امر، نسبت به عينى يا كفايى بودن 165
  گفتار ششم: دلالت امر در مورد حظر (ممنوعيت) 167
  نكته 168
  گفتار هفتم: دلالت امر بر مرّه و تكرار 171
  پيوستى درباره تعدّد يا تبديل امتثال 181
  فرع فقهى 184
  فصل سوم: اِجـزا 189
  تعريف اِجزا 191
  گفتار اوّل: اِجزاى امر اضطرارى 193
  مرحله ثبوت 193
  اثر اوّل: اِجزا از واقع 194
  اثر دوم: جايز بودن بدار از نظر وضعى (صحّت عمل اضطرارى در اوّل وقت) 194
  اثر سوم: جايز بودن بدار از نظر تكليفى (عدم حرمت عمل اضطرارى در اوّل وقت) 195
  اثر چهارم: آيا جايز است مكلّف خودش را در اضطرار قرار دهد؟ 198
  مرحله اثبات 199
  بررسى مسئله اوّل 199
  روش عقلى براى تقييد امر اختيارى به‌وسيله امر اضطرارى 200
  روش استظهارى براى تقييد امر اختيارى به‌وسيله امر اضطرارى 205
  بررسى مسئله دوم (وجوب قضا) 222
  گفتار دوم: اجزاى امر ظاهرى 227
  حالت اوّل: انكشاف مخالفت حكم ظاهرى با واقع از راه يقين 227
  بيان اوّل: ديدگاه محقّق خراسانى 228
  بيان دوم: ديدگاه سببيت 236
  حالت دوم: انكشاف مخالفت حكم ظاهرى با واقع از راه تعبّد 245
  يك. انكشاف خلاف به‌وسيله اماره 245
  دو. انكشاف خلاف به‌وسيله اصل 245
  فصل چهارم: مقدّمه واجـب 255
  مراد از مقدّمه واجب 257
  گفتار اوّل: تقسيمات مقدّمه 259
  آيا شرط متأخّر، معقول است؟ 259
  مرحله اوّل: شرط متأخّر براى وجوب 260
  مرحله دوم: شرط متأخّر براى واجب 265
  مرحله سوم: بررسى معقوليت شرط متقدّم 268
  گفتار دوم: تقسيمات واجب 271
  1. واجب مشروط و واجب مطلق 271
  مقام اوّل: واجب مشروط در عالم نفس الأمر(عالم ثبوت) 272
  1. مرحله ملاك 272
  2. مرحله اراده و شوق 272
  3. مرحله جعل و اعتبار 280
  مقام دوم: امكان واجب مشروط در عالم اثبات 285
  2. واجب معلّق و واجب منجّز 287
  تنبيه‌هاى واجب معلّق 294
  تنبيه اوّل: تفسير مقدّمات مفوّت در مقام ثبوت 294
  تنبيه دوم: وجوب «تعلّم» به عنوان مقدّمه واجب 309
  تنبيه سوم: حكم مواردى كه نمى‌دانيم قيد به مادّه باز مى‌گردد يا هيئت 314
  دنباله‌اى براى بحث 321
  3. واجب نفسى و واجب غيرى 323
  جهت اوّل: تعريف واجب نفسى و واجب غيرى 323
  جهت دوم: دوران وجوب ميان نفسى و غيرى 327
  جهت سوم: ثواب و عقاب واجب غيرى 335
  مقام اوّل: ترتّب ثواب و عقاب بر واجب غيرى 335
  مقام دوم: امكان تقرّب به‌وسيله واجب غيرى 339
  جهت چهارم: وجه قربى بودن طهارات 342
  جهت پنجم: ساختار وجوب غيرى 349
  ديدگاه اوّل: نظريه مشهور 349
  ديدگاه دوم: نظريه صاحب معالم 349
  ديدگاه سوم: نظريه شيخ انصارى 352
  ديدگاه چهارم: نظريه صاحب فصول (مقدّمه موصل) 356
  تنبيه اوّل: تنافى ميان حرمت و وجوب 376
  تنبيه دوم: ثمره مقدّمه موصل 381
  جهت ششم: ثمره وجوب مقدّمه 390
  جهت هفتم: حكم شك در وجوب مقدّمه 396
  جهت هشتم: ملازمه بين وجوب شى‌ء و وجوب مقدّمه آن 409
  دلايل ديگر براى اثبات ملازمه 413
  تفصيل بين مقدّمات 416
  خاتمه: مقدّمه مستحب و مكروه و حرام 419
  فصل پنجم: رابطه امر به شى‌ء با نهى از ضدّش 421
  گفتار اوّل: ضدّ خاص 427
  مسلك تلازم 428
  مسلك مقدّميت 430
  مقام اوّل: شيوه‌هايى براى اثبات «توقّف ضد بر عدم ضدّ ديگر» 431
  تطبيق دو مسلك به شيوه‌اى ديگر 434
  مقام دوم: برهان‌هايى براى ابطال «توقّف يكى از دو ضد بر عدم ديگرى» 437
  ديدگاه تفصيل در توقّف ضد بر عدم ضدّ ديگر 461
  گفتار دوم: ضدّ عام (نقيض) 463
  عالم حكم و اعتبار 464
  عالم حب و بغض و اراده و كراهت 469
  گفتار سوم: ثمره بحث ضد 473
  اعتراض اوّل 473
  اعتراض دوم 484
  گفتار چهارم: امر به ضدّ مهم، به نحو «ترتّب» 487
  مطلب اوّل: ثمره ترتّب 488
  مطلب دوم: از بين رفتن موضوع يكى از دو دليل به‌وسيله ديگرى 493
  مطلب سوم: اثبات ترتّب از طريق طرح فروع فقهى 500
  مطلب چهارم: طوليت امر مهم نسبت به امر اهم 505
  تقريب اوّل 506
  تقريب دوم 509
  تقريب سوم 510
  مطلب پنجم: اشكال‌هاى جانبى ترتّب 511
  اشكال اوّل 511
  اشكال دوم 515
  اشكال سوم 518
  مطلب ششم: ترتّب در لسان محقّق نائينى 523
  بررسى مقدّمه اوّل 523
  بررسى مقدّمه دوم 524
  بررسى مقدّمه سوم 529
  بررسى مقدّمه چهارم 530
  بررسى مقدّمه پنجم 537
  مطلب هفتم: نكته اساسى در دليل امكان ترتّب 540
  اشكال‌هاى مربوط به امكان ترتّب 541
  مطلب هشتم: ترتّب دوطرفه 546
  ديدگاه برگزيده درباره ترتّب دوطرفه 550
  مطلب نهم: تطبيق ترتّب بر مسئله جهر و اِخفات 551
  مطلب دهم: تزاحم بين واجب موسّع و واجب مضيّق 558
  فصل ششم: حالت‌هاى ويژه امر 567
  گفتار اوّل: امر آمر با علم به انتفاى شرط آن 569
  گفتار دوم: امر به امر 573
  گفتار سوم: امر بعد از امر 575
  گفتار چهارم: امر بعد از نسخ وجوب 577
  مرحله اوّل: اصل لفظى 577
  ارتباط اين مسئله با يك ديدگاه فلسفى 580
  مرحله دوم: اصل عملى 583
  فصل هفتم: چگونگى تعلّق امر 587
  گفتار اوّل: تعلّق امر به افراد يا طبيعت 589
  ورود به بحث 599
  روش اوّل در فهم عنوان بحث 599
  روش دوم در فهم عنوان بحث 600
  روش سوم در فهم عنوان بحث 602
  روش چهارم در فهم عنوان بحث 603
  گفتار دوم: واجب تخييرى 605
  ديدگاه اوّل 605
  ديدگاه دوم 608
  ديدگاه سوم 612
  ديدگاه چهارم 617
  ديدگاه پنجم 617
  ديدگاه برگزيده 618
  اثر عملى 618
  امكان تخيير بين اقل و اكثر 619
  گفتار سوم: واجب كفايى 629
  بررسى ديدگاه اوّل 630
  بررسى ديدگاه دوم 634
  بررسى ديدگاه سوم 635
  بررسى ديدگاه چهارم 637
  گفتار چهارم: واجب موقّت، واجب موسّع و واجب مضيّق 639
  مطلب اوّل: بحث ثبوتى 639
  مطلب دوم: بحث اثباتى 641
  بررسى صورت اوّل 641
  بررسى صورت دوم 642
  بررسى صورت سوم 643
  فهرست منابع 647
  فهرست مطالب 649
 • مقدمه: 

  مقدّمه جلد دوم (مترجم)
  در كتاب حاضر، مباحث لفظى به دو بخش تحليلى و لغوى تقسيم شده‌اند. در جلد اوّل، به مباحث لفظى تحليلى ـ كه درباره معانى حروف و هيئت‌ها بودند ـ پرداخته شد و از گفتارهاى لفظى لغوى نيز بحث مشتق بررسى گرديد. اكنون در اين جلد، بحث ديگرى از بحث‌هاى لفظى لغوى بررسى مى‌گردد.

  گفتنى است در اين جلد، مقرّر محترم، آية الله‌ سيّد محمود هاشمى شاهرودى ـ حفظه الله‌ ـ در برخى از موارد، حاشيه‌هايى بر بيان شهيد صدر(قدس سرّه) دارند كه با توجّه به ذكر آنها در كتاب الأضواء و الآراء و تقريرات درس خارج ايشان، از ترجمه آنها مگر در برخى از موارد خاص، خوددارى كرده‌ام.

  حسن مهدوى
  مرداد ماه 1393

  مقدّمه جلد دوم (مقرّر)
  الحمد لله‌ ربّ العالمين و الصلاة و السلام على قائد البشريّة الصالحة محمّد و على آله الميامين.

  اين، بخش دوم از مباحث علم اصول است كه سرور و مولاى بزرگ ما، شهيد اسلام، آية الله‌ العظمى سيّد صدر(قدس سرّه) آنها را تدريس نموده و در بردارنده بحث‌هاى اوامر ـ كه بخشى از مباحث دليل لفظى به شمار مى‌روند ـ است.

  خداوند سبحان، توفيق نشر اين مباحث را هنگامى به ما عنايت كرد كه استاد بزرگ ما و عمود سرفراز علم و هدايت و كسى كه با از دست دادن او ثلمه‌اى در دين و علم وارد شد و تأثير شهادتش در قلب امام عصر(عج) بسيار بزرگ و شديد بود، به شهادت رسيده و از دست رفته بود.

  من هنگام نوشتن اين مباحث، گاهى نكاتى را كه به ذهن قاصرم مى‌رسيد، يادداشت مى‌كردم تا در فرصت مناسب درباره آنها از جناب استاد نظرخواهى كنم، چنان‌كه در مباحث جلد اوّل و مباحث تعارض ادلّه اين كار را انجام دادم؛ ولى اراده خداوند سبحان، اين‌گونه شد كه ما از وجود شريف او محروم شويم و گرفتار مصيبت عظماى او گرديم كه از خداوند مسئلت مى‌كنيم به ما و همه مؤمنان توانايى تحمّل و صبر بر آن را عنايت كند. از اين رو، تصميم گرفتم خودم آن نكات را پيرايش و آنها را در حاشيه ذكر كنم؛ شايد كه پژوهشگران بتوانند از آنها استفاده كنند. توفيق من، تنها از خداوند است. بر او توكّل مى‌كنم و به او پناه مى‌برم.

  سيّد محمود هاشمى
  25 ذو القعده 1405 هجرى
  قم مقدّس

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.