سایت مرکز فقهی


قاعده ید


تقریرات دروس آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
مقرر: 
سید جواد حسینی خواه
سال نشر: 
1398
زبان: 
شابک: 
978-600-388-115-0
قطع: 
وزیری (شومیز)
حجم صفحات: 
360
نوبت چاپ: 
اول
 • فهرست مطالب: 
  مقدمه معاونت پژوهش 5
  پيش‌گفتار 7
  جايگاه قاعده يد 7
  معنا و مراد از «يد» 10
  گستره يد در تعريف 11
  ديدگاه محقق بجنوردی(قدس سرّه) 14
  نقد ديدگاه محقق بجنوردی(قدس سرّه) 15
  ديدگاه آيت‌الله فاضل لنکرانی(قدس سرّه) 15
  نقد ديدگاه آیت‌الله فاضل لنکرانی(قدس سرّه) 17
  ادلّه و مستندات قاعده 20
  اجماع 20
  بنای عقل 21
  اشکال صاحب منتقی الاصول(رحمه الله) و نقد آن 22
  روايات 24
  الف) روايات دالّ بر حجّيت و اماريّت يد 25
  1. روايت يونس بن يعقوب 25
  فقه الحديث 25
  الف) بررسي سند روايت 25
  ديدگاه محقّق خوئي(رحمه الله) درباره «ابن‌زبير» 26
  نقد ديدگاه محقّق خوئي(رحمه الله) 28
  ب) دلالت روايت 33
  بررسي دلالي صدر روايت و ديدگاه امام خميني(رحمه الله) درباره آن 33
  نقد ديدگاه امام خميني(رحمه الله) 35
  بررسي دلالي ذيل روايت 37
  ديدگاه محقّق ميلاني(رحمه الله) 40
  بررسي ديدگاه محقّق ميلاني(رحمه الله) 46
  نسبت منطقي بين صدر و ذيل روايت 48
  2. روايت عبد الرحمن بن حجاج 50
  فقه الحديث 52
  3. روايت محمّد بن مسلم 55
  فقه الحديث 56
  4. روايت جميل بن صالح 57
  فقه الحديث 57
  5. روايت دعائم الاسلام از امير مؤمنان(عليه السلام) 58
  فقه الحديث 59
  ب ـ روايات دالّ بر حجّيت يد (و نه اماريّت آن) 59
  1. مکاتبه محمّد بن حسن صفّار 59
  فقه الحديث 60
  الف) بررسي سندي 60
  ب) بررسي دلالي 61
  استدلال به روايت مكاتبه بر قاعده يد 71
  ديدگاه ميرزاي قمي(رحمه الله) و نقد آن 72
  ديدگاه آیت‌الله فاضل لنکراني(رحمه الله) و نقد آن 73
  ديدگاه امام خميني(قدس سرّه) 74
  نظر برگزيده و تحقيق مطلب 75
  2 و 3. صحيح عيص بن القاسم و حمزة بن حمران 76
  فقه الحديث 77
  اشکال صاحب منتقي الاصول(رحمه الله) بر استدلال به روايت 77
  نقد ديدگاه صاحب منتقي الاصول(رحمه الله) 80
  4. روايت حمّاد بن عثمان 84
  فقه الحديث 90
  توضيحي پيرامون جريان فدک 100
  تعصّب و انكار حقايق 102
  عناد، تعصّب و انكار عصمت انبيا(عليهم السلام) 106
  جهل خليفه به احكام قض 109
  شنيع‌تر از غصب فدك 110
  چگونگي استدلال به روايت حمّاد بر قاعده يد 111
  ديدگاه آیت‌الله ميلاني(رحمه الله) 111
  ديدگاه امام خميني(قدس سرّه) 114
  ديدگاه آیت‌الله فاضل لنکراني(رحمه الله) 114
  ديدگاه صاحب منتقي الاُصول(رحمه الله) و مناقشه آن 116
  نظر برگزيده 119
  ج) روايات دالّ بر حجّيت و اصل بودن يد 120
  1. روايت حفص بن غياث 120
  فقه الحديث 121
  الف) بررسي سندي 121
  ب) بررسي دلالي 124
  سخن علاّمه مجلسي(رحمه الله) در توضيح روايت 125
  ديدگاه صاحب جواهر(رحمه الله) 126
  چگونگي استدلال به روايت 127
  ديدگاه محقّق خوئي(رحمه الله) در معناي «شهادت» و نقد آن 127
  اشکال صاحب منتقي الأصول(رحمه الله) بر استدلال به روايت و مناقشه آن 130
  ديدگاه شيخ انصاري(رحمه الله) در دلالت روايت 132
  نقد ديدگاه شيخ انصاري(رحمه الله) 134
  چگونگي اخذ علم در باب شهادت 136
  استدلال به دو روايت ابن وهب بر جواز شهادت مستند به استصحاب 142
  فقه الحديث 143
  بررسي احتمالات روايت حفص 149
  ديدگاه آیت‌الله فاضل لنکراني(رحمه الله) 151
  ديدگاه برگزيده 152
  ديدگاه شيخ حسين حلّي(رحمه الله) در چگونگي اخذ شهادت 156
  نقد ديدگاه شيخ حسين حلّي(رحمه الله) 159
  2. روايت مسعدة بن صدقة 161
  فقه الحديث 161
  الف) بررسي سندي 161
  ملاک و مبناي رجوع به قول رجالي 167
  1. عمل به ظنّ 167
  2. رجوع به اهل خبره 169
  3. حجّيت خبر واحد 171
  ديدگاه محقّق خوئي(رحمه الله) 171
  نقد نظريه محقّق خوئي(رحمه الله) 176
  4. شهرت يا استفاضه 177
  ديدگاه محقّق خوئي(رحمه الله) در توثيقات متأخّرين 177
  نقد ديدگاه محقّق خوئي(رحمه الله) 183
  نظر برگزيده در سند روايت 186
  ب ـ بررسي دلالي 187
  ديدگاه امام خميني(رحمه الله) 189
  بررسي ديدگاه امام خميني(رحمه الله) 194
  تنبيهات قاعده يد 199
  تنبيه اوّل: تقدّم قاعده يد بر استصحاب 199
  ديدگاه محقّق نائينی(رحمه الله) 199
  ديدگاه محقّق حائری(رحمه الله) 202
  ديدگاه برگزيده 203
  تنبيه دوم: مثبتات قاعده يد 205
  صورت‌های مسأله 205
  بررسی مسأله در فرض علم حاکم 206
  بررسی مسأله در فرض وجود بيّنه 207
  بررسی مسأله در فرض اقرار 210
  ديدگاه برگزيده 215
  اشکال محقّق نائينی(رحمه الله) بر مسأله انقلاب دعو 217
  پاسخ محقّق حائری و همدانی(رحمهما الله) از اشکال انقلاب دعو 218
  نقد پاسخ محقّق حائری و همدانی(رحمه الله) 221
  پاسخ محقّق نائينی(رحمه الله) از اشکال 222
  نقد امام خمينی(قدس سرّه) بر پاسخ محقّق نائينی(رحمه الله) 225
  نقد استاد معظّم(دام ظله) بر پاسخ محقّق نائينی(رحمه الله) 230
  نقد صاحب منتقی الأصول(رحمه الله) بر محقّق نائينی(قدس سرّه) 230
  بررسی كلام صاحب منتقی(رحمه الله) 232
  پاسخ صاحب منتقی(رحمه الله) از اشکال انقلاب دعوا و نقد آن 233
  پاسخ برگزيده از شبهه انقلاب دعو 235
  تنبيه سوم: اماره يا اصل بودنِ يد 237
  1. بنای عقل 239
  2. اجماع 242
  3. روايات 242
  ديدگاه صاحب منتقی(رحمه الله) در اماره يا اصل بودن قاعده يد و مناقشه آن 249
  تنبيه چهارم: گستره قاعده يد (شمول قاعده نسبت به منافع) 257
  بررسی ثبوتی مسأله و فروض آن 257
  بررسی اثباتی فروض مسأله 259
  1. بررسی فرض پنجم (عدم استيلای بر منفعت) 259
  2. بررسی فرض چهارم (كشف تبعی ملكيت منافع از اعيان) 260
  3. بررسی ساير احتمالات (يكسان بودن اعيان و منافع در استيلا) 262
  ديدگاه محقّق نراقی(رحمه الله) 264
  نقد سيّد يزدی(رحمه الله) بر ديدگاه محقّق نراقی(قدس سرّه) و مناقشه آن 267
  مناقشه سيّد بحرالعلوم(رحمه الله) بر سخن محقّق نراقی(قدس سرّه) 271
  نقد محقّق اصفهانی(رحمه الله) بر مناقشه سيّد بحر العلوم(قدس سرّه) 272
  نقد سخن محقّق اصفهانی(رحمه الله) 273
  نقد محقّق اصفهانی(رحمه الله) بر محقّق نراقی(قدس سرّه) 273
  مناقشه صاحب منتقی(رحمه الله) بر محقّق اصفهانی(قدس سرّه) و نقد آن 274
  ديدگاه محقّق بجنوردی(رحمه الله) 275
  نقد آیت‌الله فاضل(رحمه الله) بر ديدگاه محقّق بجنوردی(قدس سرّه) 277
  تنبيه پنجم: شکّ ذو اليد 280
  بررسی دلالت روايت يونس بن يعقوب 281
  بررسی دلالت روايت مسعدة بن صدقة 284
  بررسی روايات معارض با روايت يونس 286
  1. روايت جميل بن صالح 286
  ديدگاه محقق نراقی(رحمه الله) در استدلال به روايت 287
  مناقشه سيّد يزدی(رحمه الله) بر استدلال محقّق نراقی(قدس سرّه) 288
  اشکال صاحب منتقی‌(رحمه الله) بر مناقشه سيّد يزدی(قدس سرّه) 289
  تاييد سخن سيّد يزدی(رحمه الله) 290
  ديدگاه آیت‌الله فاضل(رحمه الله) 290
  نظريه صاحب منتقی(رحمه الله) 292
  نقد ديدگاه صاحب منتقی و آیت‌الله فاضل(رحمهما الله) 292
  ديدگاه محقّق اصفهانی(رحمه الله) 293
  مناقشه صاحب منتقی(رحمه الله) بر محقّق اصفهانی(قدس سرّه) و نقد آن 294
  تنبيه ششم: تعدّد ذو اليد 296
  نظريه سيد يزدي(رحمه الله) در امكان اجتماع دو مالك در مال واحد 297
  مناقشه امام خميني(رحمه الله) در نظريه سيد يزدي(رحمه الله) 298
  نقد مناقشه امام خميني(رحمه الله) 301
  بررسي ملکيت مشاع 303
  نظريه محقق اصفهاني(رحمه الله) در تصوير اشاعه 305
  مناقشه امام خميني(رحمه الله) بر نظريه محقق اصفهاني(رحمه الله) 307
  اشکال اوّل 307
  بررسي اشکال اوّل 308
  اشکال دوم و مناقشه در آن 310
  اشكال سوم امام خميني(قدس سرّه) بر محقق اصفهاني(رحمه الله) و نقد آن 314
  اشكال چهارم و نقد آن 316
  خلاصه نظريات در بحث ملك مشاع 319
  بررسي استيلا بر سهم مشاع 320
  معنا و حقيقت استيل 320
  نظريات مطرح در ملکيت مشاع 321
  بررسي استيلاء و ملکيت مشاع 322
  جهات بحث 323
  بررسي جهت اوّل (بحث ثبوتي) 323
  بررسي جهت دوم (مقام اثبات) 325
  بررسي جهت سوم (بررسي طرق ديگر در اثبات ملكيت مشاع) 326
  تنبيه هفتم: اماريت يد مسلمان بر تذكيه 333
  بررسي دلالت روايت اسماعيل بن عيسي بر اماريت يد مسلمان بر تذكيه 334
  فقه الحديث 334
  الف) بررسي سندي 334
  ب) بررسي دلالي 335
  ديدگاه محقّق داماد(قدس سرّه) 335
  ديدگاه شهيد صدر(قدس سرّه) 336
  ديدگاه محقّق نائيني(قدس سرّه) 337
  مستقل بودن اماريت يد بر تذكيه و عدم آن 340
  ديدگاه محقّق همداني(رحمه الله) و نقد آن 340
  مشروط نبودن اماريت يد بر تذكيه به عدم استحلال ميته با دباغي 341
  نظريه امام خميني(قدس سرّه) در علّت اماره بودن يد مسلمان بر تذكيه 346
  فهرست منابع 356
  فهرست مطالب 369
 • مقدمه: 

  بسم الله الرحمن الرحيم

  اجتهاد مبتنی بر قواعد و منابع اصیل شریعت، نقطه جوشش معارف و کلید کارگشای گره‌های زندگی و برنامه سعادت‌آفرین مسلمانان در عرصه فردی و اجتماعی است و یکی از کلید‌های باب فقه، قواعد فقهی است که به لحاظ کاربرد وسیع آن‌ها، از اهمّیّتی دو چندان برخوردارند.

  «قواعد فقهی»، قوانین و اصول عام و فراگیرند که در بخش گسترده‌ای از فقه کاربرد دارند و مجتهد را در کنار اصول فقه و بدون واسطه، در فهم و استنباط احکام شرعی یاری می‌رسانند. بی‌تردید این‌گونه قواعد، در راستای رشد و بالندگی اجتهاد، کارآمد ساختن فقه و کشف احکام و حاکمیت قوانین در عرصه‌های فردی و اجتماعی نقش مهمی دارند.

  با توجه به جایگاه و اهمیت قواعد فقهی و کاربست آن‌ها در اجتهاد و استنباط احکام شریعت، ‌ضرورت دارد هریک از قواعد به طور مستوفا و مستقل مورد بحث و گفت‌وگوی اجتهادی قرار گیرد. یکی از قواعد اثرگذار در فرایند استنباط، «قاعده ید» است، که از جمله قواعد فقهی اسلام در حوزه مالکیت به شمار می‌رود. این قاعده یکی از دلایل اعمال مالکیت در فقه و حقوق است و از آن جهت که قاعده ید در تمام ابواب معاملات ـ به معنای عام ـ جریان دارد، از قواعد ابواب معاملات به شمار می‌رود و نسبت به شبهات حکمی و موضوعی نیز فراگیر است.

  بر این اساس، بررسی ابعاد مختلف قاعده ید و تعیین گستره شمول آن و تطبیق اجتهادی آن بر مصادیق، کار فقیهان برجسته‌ای است که سال‌ها، به امر تدریس و اجتهاد و استنباط پرداخته‌اند.

  اثر حاضر، حاصل درس‌گفتارهای حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی ـ دامت‌ برکاته ـ است که توسط فاضل ارجمند جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌خواه تحقیق و تنظیم شده و اکنون به زیور چاپ آراسته می‌شود. امید است، ‌انتشار این‌گونه مباحث اجتهادی و مبتنی بر اصول و قواعد استنباط، بتواند بستری را فراهم آورد که دانشوران این عرصه که توفیق حضور در درس حضرت استاد را نداشته‌اند، از ثمرات آن بهره‌مند گشته و برای پیشبرد مرزهای دانش فقه تلاشی افزون از پیش نمایند و در کسب رضایت حضرت احدیّت و امام عصر(عج) بکوشند.

  24/3/1398
  محمدجعفر طبسی
  معاون پژوهشی
  مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام)

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.